REGULAMIN
MISTRZOSTW WIRTUALNEJ SYMULACJI MEDYCZNEJ – VMS CUP 2020


1. Organizator – organizatorem mistrzostw VMS CUP jest SimArt Center Sp. z o.o. ul. Grodzka 20/7, 70-560 Szczecin.

2. Miejsce mistrzostw – 26-27 października 2020r. Hotel Aurora w Międzyzdrojach, ul. Bohaterów Warszawy 17.

3. Biuro mistrzostw – prowadzone przez organizatora i zlokalizowane w siedzibie organizatora oraz w Hotelu Aurora w Międzyzdrojach, ul. Bohaterów Warszawy 17.
Czynne:
– Szczecin – 9 – 30 września w godzinach 09:00 – 13:00.
– Międzyzdroje – 26 października w godzinach 14:00 – 20:00 oraz 2 kwietnia w godzinach 08:00 – 16:00.


4. Zadania – konkurencje/scenariusze realizowane w ramach mistrzostw, których wykonanie jest oceniane i stanowi podstawę do utworzenia klasyfikacji końcowej. Szczegółowe zasady konkurencji będą przedstawione na odprawie przed rozpoczęciem mistrzostw.

5. Symulator VMS – Virtual Medical Simulation – wirtualny symulator medyczny umożliwiający symulowanie pacjentów z różnymi dolegliwościami w różnych wirtualnych środowiskach symulacji.

6. W zawodach mogą brać udział zespoły składające się z maksymalnie 2 osób.

7.Uczestnicy:
– Kategoria A1 – studenci publicznych wyższych uczelni na kierunkach lekarskim, położnictwo, pielęgniarstwo oraz studenci kierunku ratownictwo medyczne,
– Kategoria A2 – pracownicy jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego lub Wojska posiadający dyplom lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego.

8. Opiekun przysługuje kategorii A1 przy zachowaniu zasady jeden opiekun na jedną instytucję (niezależnie od ilości uczestników).

9. Członkowie zespołów muszą uzupełnić formularz rejestracyjny do dnia 10 marca 2020 r.

10. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie e-formularza dostępnego na stronie www.vmscup.com

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania kwalifikacji w przypadku większej ilości zgłoszeń. O uzyskaniu kwalifikacji do mistrzostw każda jednostka/zespół zostanie poinformowany drogą elektroniczną przez organizatora.

12. Każdy zespół otrzyma numer startowy (w ramach kategorii) wylosowany podczas rejestracji w biurze zawodów.

13. Mistrzostwa polegają na wykonywaniu zadań symulacyjnych z wykorzystaniem symulatora Virtual Medical Simulation – VMS będących scenariuszami symulacyjnymi.

14. Treść zadania zostanie przedstawiona uczestnikom w ramach briefingu wyświetlanego przed każdym scenariuszem i będzie dostępna przez cały czas trwania zadania.

15. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziów.

16. Na wykonanie każdego zadania zespół posiada określoną ilość czasu, a wartość upływającego czasu będzie widoczna przez cały czas trwania zadania.

17. Zadanie zostanie zakończone w chwili upłynięcia całości czasu przeznaczonego na wykonanie zadania.

18. Po upływie czasu lub na polecenie sędziego, zespół ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania zadania.

19. W czasie wykonywania zadań zabrania się zespołom oraz opiekunom drużyn korzystania z pomocy naukowych oraz jakichkolwiek środków łączności np. telefonów itp. Korzystanie z w/w środków łączności oznaczać będzie dyskwalifikację zespołu.

20. Dopuszczalnym jest nagrywanie działań swoich zespołów w trakcie realizacji zadania tylko przez opiekuna, który otrzyma zgodę sędziego zadania, jednak nagranie tego typu nie może być podstawą do wnoszenia zastrzeżeń co do decyzji sędziów.

21. Wszelkiego rodzaju spory będą rozstrzygane przez sędziego głównego.

22. W miejscu wykonywania zadań mogą znajdować się tylko osoby dopuszczone przez organizatora: zespół, sędziowie, opiekun drużyny, przedstawiciel organizatora lub inne osoby posiadające zgodę sędziego głównego.

23. Na miejscu wykonywania zadania nie wolno przebywać zawodnikom i opiekunom drużyn, które w tym czasie nie wykonują danego zadania.

24. Każde zadanie oceniane będzie za pomocą parametrów określonych w symulatorze VMS oraz przez sędziów.

25. Ocena zadania jest średnią otrzymanych ocen zdobytych przez uczestników danego zespołu lub oceną uzyskaną przez zespół w zadaniach multiplayer.

26. Ocena końcowa będzie sumą punktów zdobytych na poszczególnych zadaniach.

27. Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas trwania zawodów będzie karane wykluczeniem zespołu z dalszej rywalizacji.

28. Zespół ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie sprzętu udostępnionego przez organizatora podczas zawodów.

29. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad niniejszego regulaminu, poleceń organizatorów, przepisów prawnych oraz zasad kultury osobistej.

30. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie wizerunku i danych osobowych w celu nagrywania transmisji i publikacji w prasie, telewizji lub Internecie w celu przedstawienia przebiegu zawodów i ogłoszenia wyników zawodów oraz innych działań związanych z prezentacją zawodów.

31. Każdy uczestnik będący członkiem zespołu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do REGULAMINU, dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptowania, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. Niepodpisanie oświadczenia przez członków zespołu skutkować będzie niedopuszczeniem zespołu do uczestnictwa w zawodach. Wzór oświadczenia będzie wysyłany drogą elektroniczną w odpowiedzi na wypełnienie formularza rejestracji oraz będzie dostępny w biurze zawodów. Podpisane oświadczenie jest niezbędnym elementem procesu rejestracji.

32. Uczestnicy mają obowiązek posiadania przy sobie identyfikatora podczas trwania mistrzostw.

33. Organizator w trakcie trwania zawodów zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uczestników zawodów.

34. Organizator w trakcie trwania zawodów zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie dla opiekunów Kategorii A1 – “student”.

35. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem oraz ubezpieczeniem uczestników.

36. Protesty i odwołania od decyzji sędziów mogą być składane (w formie pisemnej) jedynie przez Kapitanów drużyn Sędziemu Głównemu. Protesty oraz odwołania od decyzji sędziów muszą być składane w formie pisemnej w ciągu 15 minut od publikacji wyników oprotestowanej konkurencji lub oprotestowanego wyniku. Każdy protest podlega kaucji w wysokości 1000,- PLN. W przypadku uwzględnienia protestu kwota 1000,- PLN zostanie w całości zwrócona składającemu protest. W przypadku nie uwzględnienia protestu kwota 1000,- PLN nie jest zwracana składającemu protest i wpływa na konto organizatora zawodów.

37. Drużyny zgłoszone i zakwalifikowane do udziału w zawodach mają obowiązek wziąć udział we wszystkich zadaniach. Jeśli drużyna nie weźmie udziału w zadaniu organizator zastrzega sobie prawo obciążenia nieobecnych uczestników kosztami uczestnictwa zgodnie z przedstawionym kosztorysem w przeliczeniu na jednego uczestnika (zakwaterowanie, wyżywienie i inne udokumentowane koszty udziału danego uczestnika).